Giỏ hàng

Giải pháp kết nối camera cho thang máy

𝑯𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒏𝒂𝒚, 𝒕𝒉𝒂𝒏𝒈 𝒎𝒂́𝒚 đ𝒂̃ 𝒕𝒓𝒐̛̉ 𝒏𝒆̂𝒏 𝒓𝒂̂́𝒕 𝒑𝒉𝒐̂̉ 𝒃𝒊𝒆̂́𝒏 𝒐̛̉ 𝒄𝒂́𝒄 𝒕𝒐̀𝒂 𝒏𝒉𝒂̀. 👉👉Đ𝒆̂̉ 𝒒𝒖𝒂̉𝒏 𝒍𝒊́ 𝒗𝒂̀ 𝒒𝒖𝒂𝒏 𝒔𝒂́𝒕 𝒄𝒂́𝒄 𝒉𝒐𝒂̣𝒕 đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒊̀ 𝒍𝒂̆́𝒑 𝒄𝒂𝒎𝒆𝒓𝒂 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂𝒏𝒈 𝒎𝒂́𝒚 𝒍𝒂̀ 1 𝒈𝒊𝒂̉𝒊 𝒑𝒉𝒂́𝒑 𝒉𝒆̂́𝒕 𝒔𝒖̛́𝒄 𝒄𝒂̂̀𝒏 𝒕𝒉𝒊𝒆̂́𝒕. 𝑻𝒖𝒚 𝒏𝒉𝒊𝒆̂𝒏, 𝒅𝒐 𝒄𝒐̛ 𝒄𝒉𝒆̂́ 𝒉𝒐𝒂̣𝒕 đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒅𝒊 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂̉𝒏 𝒍𝒆̂𝒏 𝒙𝒖𝒐̂́𝒏𝒈 𝒍𝒊𝒆̂𝒏 𝒕𝒖̣𝒄 𝒏𝒆̂𝒏 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒍𝒂̆́𝒑 đ𝒂̣̆𝒕 𝒄𝒂𝒎𝒆𝒓𝒂 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂𝒏𝒈 𝒎𝒂́𝒚 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒉𝒆̂̀ đ𝒐̛𝒏 𝒈𝒊𝒂̉𝒏 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒌𝒉𝒊 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒂 𝒍𝒂̆́𝒑 đ𝒂̣̆𝒕 𝒐̛̉ 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒗𝒊̣ 𝒕𝒓𝒊́ 𝒄𝒐̂́ đ𝒊̣𝒏𝒉 𝒌𝒉𝒂́𝒄.

♥️ 𝐓𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐕𝐮𝐢 𝐂𝐚𝐦𝐞𝐫𝐚 ♥️ đưa ra 2 giải pháp cơ bản và được áp dụng nhiều cho các công trình thang máy hiện nay là giải pháp có dây và không dây.

1️⃣ 𝐋𝐚̆́𝐩 đ𝐚̣̆𝐭 𝐜𝐚𝐦𝐞𝐫𝐚 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐡𝐚𝐧𝐠 𝐦𝐚́𝐲 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐝𝐚̂𝐲 𝐜𝐚́𝐩 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̃𝐮

Đ𝑎̂𝑦 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐𝑜𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑝ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑢̛𝑢 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑙𝑎̀ 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑐ℎ𝑖 𝑝ℎ𝑖́. 𝑇𝑢𝑦 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑡ℎ𝑖 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑠𝑒̃ 𝑐𝑜́ 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑝ℎ𝑢̛́𝑐 𝑡𝑎̣𝑝; đ𝑜̣̂ 𝑏𝑒̂̀𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑜 𝑑𝑢̀ 𝑙𝑎̀ 𝑐𝑎́𝑝 𝑚𝑒̂̀𝑚 ℎ𝑎𝑦 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 đ𝑒̂̀𝑢 𝑏𝑖̣ đ𝑢̛́𝑡 𝑛𝑔𝑎̂̀𝑚 𝑠𝑎𝑢 1 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔.

🛠 𝐶𝑎́𝑐ℎ 𝑙𝑎̆́𝑝 đ𝑎̣̆𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑡ℎ𝑖 𝑐𝑜̂𝑛𝑔:

➡️𝐿𝑢̛̣𝑎 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 𝐶𝑎𝑚𝑒𝑟𝑎 𝑐𝑜́ đ𝑜̣̂ 𝑝ℎ𝑎̂𝑛 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑐𝑎𝑜 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑜́ đ𝑜̣̂ 𝑛ℎ𝑎̣𝑦 𝑠𝑎́𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̂́𝑝.

➡️ 𝐿𝑎̆́𝑝 𝐶𝑎𝑚𝑒𝑟𝑎 𝑐𝑜́ 𝑙𝑒𝑛𝑠 𝑟𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑠𝑎́𝑡 𝑏𝑎𝑜 𝑞𝑢𝑎́𝑡.

➡️ 𝑆𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑑𝑎̂𝑦 𝑡𝑖́𝑛 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑐𝑎𝑚𝑒𝑟𝑎 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑡ℎ𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑎́𝑦, 𝑐𝑎́𝑝 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢̣𝑐 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑚𝑒̂̀𝑚 𝑅𝐺-58

➡️ 𝑁𝑔𝑢𝑜̂̀𝑛 đ𝑖 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑑𝑎̂𝑦 𝑛𝑔𝑢𝑜̂̀𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡ℎ𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑎́𝑦.

➡️ 𝐶ℎ𝑖̉ 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑎́𝑦 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛𝑔 15-20𝑚, đ𝑜̂́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡𝑜̀𝑎 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑐𝑎𝑜 𝑠𝑒̃ 𝑐𝑜́ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑏𝑖̣ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̃𝑢.

2️⃣ 𝐒𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐛𝐨̣̂ 𝐭𝐡𝐮 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐝𝐚̂𝐲 𝐇𝐈𝐊𝐕𝐈𝐒𝐈𝐎𝐍 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐚𝐦𝐞𝐫𝐚 𝐈𝐏 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚𝐧𝐠 𝐦𝐚́𝐲

Đ𝑎̂𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑝ℎ𝑎́𝑝 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑢̛𝑎 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑢̛𝑢 đ𝑖𝑒̂̉𝑚:

✔️ 𝑇ℎ𝑖 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑙𝑎̆́𝑝 đ𝑎̣̆𝑡 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜́𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑏𝑎̉𝑜 𝑡𝑟𝑖̀ đ𝑜̛𝑛 𝑔𝑖𝑎̉𝑛

✔️ Đ𝑜̣̂ 𝑏𝑒̂̀𝑛 𝑐𝑎𝑜 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑎̉𝑛ℎ ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑏𝑜̛̉𝑖 𝑠𝑢̛̣ 𝑑𝑖 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 𝑡𝑢̣𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡ℎ𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑎́𝑦

✔️ 𝐾ℎ𝑜𝑎̉𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑎̣̂𝑡 𝑐𝑎̉𝑛 1𝑘𝑚

✔️ 𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑖̣ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̃𝑢 𝑘ℎ𝑖 𝑡ℎ𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑎́𝑦 𝑐ℎ𝑎̣𝑦, ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑎̉𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑜

✔️ 𝐺𝑖𝑎́ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑙𝑦́

🛠 𝐶𝑎́𝑐ℎ 𝑙𝑎̆́𝑝 đ𝑎̣̆𝑡 𝑏𝑜̣̂ 𝑡ℎ𝑢 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑖́𝑛 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑐𝑎𝑚𝑒𝑟𝑎 𝐻𝐼𝐾𝑉𝐼𝑆𝐼𝑂𝑁 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑎́𝑦:

𝑉𝑜̛́𝑖 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑛𝑎̀𝑦, 𝑞𝑢𝑦́ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑙𝑎̆́𝑝 𝑏𝑜̣̂ 𝑡ℎ𝑢 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝐻𝐼𝐾𝑉𝐼𝑆𝐼𝑂𝑁 𝑜̛̉ 𝑛𝑜́𝑐 𝑐𝑎𝑏𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑎́𝑦 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑑𝑢̛𝑜̛́𝑖 đ𝑎́𝑦 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡ℎ𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑎́𝑦 đ𝑒̂̉ 𝑡ℎ𝑢 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑖́𝑛 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑤𝑖𝑓𝑖 đ𝑎̣̆𝑡 𝑜̛̉ 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 đ𝑖̉𝑛ℎ ℎ𝑎̂̀𝑚 𝑡ℎ𝑎𝑛𝑔 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑑𝑢̛𝑜̛́𝑖 đ𝑎́𝑦 ℎ𝑜̂́ 𝑡ℎ𝑎𝑛𝑔 đ𝑒̂̉ 𝑡ℎ𝑢 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑡𝑖́𝑛 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑐𝑎𝑚𝑒𝑟𝑎 𝑟𝑜̂̀𝑖 𝑡𝑟𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑣𝑒̂̀ đ𝑎̂̀𝑢 𝑔ℎ𝑖.

Để biết thêm thông tin hoặc quý khách hàng có nhu cầu muốn được tư vấn cụ thể vui lòng liên hệ đến Hotline Công ty để sớm được hỗ trợ nhanh nhất!

++++++++++++++++++++++++++++

CÔNG TY TNHH TM & DV TƯỜNG VUI

𝐓𝐫𝐮̣ 𝐬𝐨̛̉ 𝐯𝐚̆𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 : Số 154 Phố Vũ, P. Đại Phúc, TP. Bắc Ninh

𝐂𝐡𝐢 𝐧𝐡𝐚́𝐧𝐡 𝐁𝐚̆́𝐜 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠 : Số 91 Hùng Vương, P. Ngô Quyền, TP. Bắc Giang

Hotline: 0914.710.668

Email: tuongvui@gmail.com

Website: tuongvui.com.vn

Kết nối mạng xã hội

hotline chăm sóc khách hàng

(+84) 0983 154 298

Đăng ký nhận tin từ Tường Vui

Facebook Instagram Youtube Twitter Top
(+84) 983 154 298